top of page

Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki.

To podstawa wszelkich interesów z nami.

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.

Jako miejsce jurysdykcji dla wszystkich spraw z nami ustalany jest kraj związkowy Berlin.

OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI
 

Ogólne warunki handlowe (OWH) i informacje dla konsumentów

firmy VAN VUGHT Interiors (właściciel Pan Chrstian van Vught), Berlin, Niemcy,  UE.

Stan: 01/2016

 

Ogólne warunki i informacje dla konsumentów w kontekście umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy firmą VAN VUGHT Interiors (właścicielem Pan Christian van Vught) – zwaną dalej „sprzedawcą” – a klientem – zwaną dalej jako „klient”.

 

§ 1 Zakres i informacje ogólne

 

(1) Z zastrzeżeniem indywidualnych ustaleń i umów, które mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami, poniższe ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do stosunków handlowych między sprzedawcą a klientem. O ile nie uzgodniono inaczej, uwzględnienie własnych warunków klienta jest sprzeczne.

(2) Klient jest konsumentem, o ile zawiera umowę w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek. Z kolei przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która przy dokonywaniu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

 

§ 2 zawarcie umowy

 

(1) Umowa zawierana jest z:

Firma VAN VUGHT Interiors (właściciel Pan Christian van Vught), Gotzkowskystraße 31, 10555 Berlin, Niemcy, UE.

(2) Zasadnicze cechy towaru wynikają z odpowiedniego opisu produktu ustalonego przez sprzedawcę.
(3) Wszystkie oferty w sklepie internetowym sprzedającego stanowią jedynie niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia sprzedającemu odpowiedniej oferty kupna. Gdy tylko sprzedawca otrzyma zamówienie klienta, klient otrzyma najpierw potwierdzenie zamówienia od sprzedawcy, zwykle pocztą elektroniczną (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia.Po otrzymaniu zamówienia klienta, sprzedawca sprawdzi je w krótkim czasie i poinformuje klienta w ciągu 2 dni roboczych, czy przyjmie zamówienie (potwierdzenie zamówienia). Proces składania zamówienia w sklepie internetowym sprzedawcy przebiega w następujący sposób:

(4) Klient może wybrać produkty z asortymentu Sprzedawcy i zebrać je w tzw. koszyku za pomocą przycisku „W koszyku”. Klikając przycisk „koszyk”, klient otrzymuje przegląd wybranych produktów. Za pomocą przycisku „Kup teraz” składa wiążący wniosek o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed złożeniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać wprowadzone zamówienie oraz wprowadzone dane za pomocą funkcji przeglądarki „Wstecz” i „Dalej” pokazanych jako klawisze strzałek. Wniosek można złożyć i przesłać tylko wtedy, gdy klient zaakceptował niniejsze warunki, klikając przycisk „Akceptuj warunki” i tym samym umieścił je w swoim wniosku. Sprzedawca następnie wysyła klientowi automatyczne potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail, w której zamówienie klienta jest ponownie wymienione  i które klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie odbioru jedynie dokumentuje, że zamówienie klienta dotarło do Sprzedawcy i nie stanowi akceptacji zgłoszenia.Umowa zostaje zawarta dopiero po złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu, które przesyłane jest w osobnym e-mailu.

 

§ 3 Przedmiot umowy, stan, dostawa, dostępność towaru

 

(1) Przedmiotem umowy są towary i usługi określone przez klienta w kontekście zamówienia i określone w zamówieniu i/lub potwierdzeniu zamówienia w cenach końcowych określonych w sklepie internetowym. Błędy i pomyłki są zastrzeżone, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności towarów.

(2) Jakość zamówionego towaru wynika z opisów produktów w sklepie internetowym. Obrazy na stronie mogą pokazywać produkty tylko w sposób niedokładny; w szczególności kolory mogą się znacznie różnić ze względów technicznych. Zdjęcia służą jedynie jako materiał ilustracyjny i mogą różnić się od produktu. Dane techniczne, waga, wymiary i opisy wydajności są podane tak dokładnie, jak to możliwe, ale mogą wykazywać typowe odchylenia. Opisane tutaj właściwości nie stanowią wad produktów dostarczonych przez sprzedawcę.

(3) Jeżeli w momencie składania zamówienia przez klienta nie są dostępne żadne egzemplarze wybranego przez klienta produktu, sprzedawca poinformuje o tym klienta w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli towar jest stale niedostępny, sprzedawca nie złoży oświadczenia o przyjęciu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Jeżeli towar wskazany przez klienta w zamówieniu jest tylko chwilowo niedostępny, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego dwa tygodnie klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Ponadto w takim przypadku Sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy. Czyniąc to, natychmiast zwróci wszelkie płatności już dokonane przez klienta.

 

§ 4 dostawa, ceny, koszty wysyłki

 

(1) Dostawa do firmy przewozowej następuje nie później niż dwa dni po otrzymaniu płatności, w przypadku płatności za pobraniem nie później niż dwa dni po potwierdzeniu zamówienia. Czas dostawy wynosi do pięciu dni. Sprzedawca wskaże wszelkie odbiegające terminy dostawy na odpowiedniej stronie produktu.

(2) Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie UE i Szwajcarii, a także do Norwegii.

(3) Wszystkie ceny artykułów zawierają ustawowy podatek VAT. Podane ceny są cenami detalicznymi plus koszty wysyłki. Klient otrzymuje fakturę VAT z VAT.

 

§ 5 płatność

 

Płatność dokonywana jest z góry (PayPal, przelew bankowy) lub za pobraniem.

 

§ 6 Uszkodzenia transportowe

 

(1) Jeżeli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, klient jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie tych błędów dostawcy i jak najszybszy kontakt ze sprzedawcą.

(2) Brak złożenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia klienta z tytułu rękojmi, ale pomaga sprzedawcy w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

§ 7 Rękojmia za wady materiałowe

 

(1) Usługodawca odpowiada za wady rzeczowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 ff BGB.

(2) Gwarancja na towary dostarczone przez dostawcę obowiązuje tylko wtedy, gdy została wyraźnie podana w potwierdzeniu zamówienia na dany artykuł.

(3) Reklamacje i roszczenia gwarancyjne można składać na adres podany w identyfikatorze dostawcy.

 

§ 8 zastrzeżenie własności

 

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty.

 

§ Odpowiedzialność 9

 

Obowiązują przepisy ustawowe.

 

§ 10 tekst umowy

 

Tekst umowy jest zapisywany w wewnętrznych systemach sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami na swoim koncie klienta. Dane zamówienia oraz regulamin przesyłane są do klienta drogą mailową. Po zrealizowaniu zamówienia dane zamówienia nie są już dostępne przez Internet ze względów bezpieczeństwa.

 

§ 11 postanowienia końcowe

 

(1) Językiem umowy jest język niemiecki.

(2) Do umów między sprzedawcą a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. Ten wybór prawa ma zastosowanie do konsumentów tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje odebrana konsumentowi.

(3) Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a sprzedawcą jest siedziba sprzedającego. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania nie są znane w momencie wniesienia powództwa.

 

(Koniec regulaminu)  

 

ABG © Adwokat Jacob Metzler

www.rechtsanwalt-metzler.de

OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

bottom of page