top of page

Let op onze algemene voorwaarden.

Deze vormen de basis voor alle zaken met ons.

Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing.

De deelstaat Berlijn is overeengekomen als de plaats van jurisdictie voor alle zaken met ons.

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Algemene voorwaarden (AV) en consumenteninformatie

van de firma VAN VUGHT Interiors (eigenaar Dhr. Chrstian van Vught), Berlijn, Duitsland,  EU.

Status: 01/2016

 

Algemene voorwaarden en consumenteninformatie in het kader van verkoopovereenkomsten die via de online shop tot stand komen tussen de firma VAN VUGHT Interieurs (eigenaar dhr. Christian van Vught) - hierna "verkoper" - en de klant - hierna "klant".

 

§ 1 Toepassingsgebied en algemene informatie

 

(1) Behoudens individuele afspraken en overeenkomsten die voorrang hebben op deze voorwaarden, zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken.

(2) De klant is een consument voor zover hij het contract sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het sluiten van een juridische transactie zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

 

§ 2 totstandkoming van het contract

 

(1) Het contract wordt afgesloten met:

Bedrijf VAN VUGHT Interiors (eigenaar Dhr. Christian van Vught), Gotzkowskystraße 31, 10555 Berlijn, Duitsland, EU.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen vloeien voort uit de respectieve productbeschrijving die door de verkoper is opgesteld.
(3) Alle aanbiedingen in de onlineshop van de verkoper zijn slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om een overeenkomstige aankoopaanbieding aan de verkoper te doen. Zodra de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen, krijgt de klant eerst een bevestiging van zijn bestelling van de verkoper, meestal per e-mail (orderbevestiging). De orderbevestiging betekent nog geen acceptatie van de bestelling.Na ontvangst van de bestelling van de klant zal de verkoper deze op korte termijn controleren en de klant binnen 2 werkdagen informeren of hij de bestelling accepteert (orderbevestiging). Het bestelproces in de online shop van de verkoper werkt als volgt:

(4) De klant kan via de knop "In het winkelmandje" producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en in een zogenaamd winkelwagentje ophalen. Door op de knop "winkelwagen" te klikken, krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde producten. Met de knop "Koop nu" dient hij een bindende aanvraag in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de ingevoerde bestelling en de ingevoerde gegevens op elk moment wijzigen en bekijken met behulp van de browserfuncties "Terug" en "Volgende", weergegeven als pijltoetsen. De aanvraag kan alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze voorwaarden heeft geaccepteerd door op de knop "Accepteer voorwaarden" te klikken en deze daarmee heeft opgenomen in zijn aanvraag. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld  en die de klant kan afdrukken met de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen acceptatie van de aanvraag in. Het contract komt pas tot stand wanneer de verkoper een acceptatieverklaring indient, die in een afzonderlijke e-mail wordt verzonden.

 

§ 3 Onderwerp van het contract, staat, levering, beschikbaarheid van goederen

 

(1) Het onderwerp van het contract zijn de goederen en diensten die door de klant in het kader van de bestelling zijn gespecificeerd en die zijn gespecificeerd in de bestelling en / of orderbevestiging tegen de definitieve prijzen die zijn opgegeven in de online winkel. Fouten en vergissingen zijn voorbehouden, in het bijzonder met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen.

(2) De kwaliteit van de bestelde goederen blijkt uit de productbeschrijvingen in de onlineshop. Afbeeldingen op de website kunnen de producten alleen onnauwkeurig weergeven; met name kleuren kunnen om technische redenen sterk afwijken. Afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van het product. Technische gegevens, gewichten, afmetingen en prestatiebeschrijvingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, maar kunnen de gebruikelijke afwijkingen vertonen. De hier beschreven eigenschappen vertegenwoordigen geen gebreken in de door de verkoper geleverde producten.

(3) Als er geen exemplaren van het door de klant gekozen product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Indien het product blijvend niet leverbaar is, zal de verkoper geen acceptatieverklaring afgeven. Er komt dan geen contract tot stand.

(4) Indien het door de klant in de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant hiervan ook onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Bij een vertraging van de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen. Bovendien heeft de verkoper in dit geval ook het recht om zich terug te trekken uit het contract. Daarbij zal hij eventuele reeds gedane betalingen door de klant onmiddellijk terugbetalen.

 

§ 4 levering, prijzen, verzendkosten

 

(1) De levering aan de rederij vindt plaats uiterlijk twee dagen na ontvangst van de betaling, in het geval van rembours niet later dan twee dagen na de orderbevestiging. De levertijd is maximaal vijf dagen. De verkoper zal op eventuele afwijkende levertijden op de betreffende productpagina wijzen.

(2) Levering vindt alleen plaats binnen de EU en Zwitserland, evenals naar Noorwegen.

(3) Alle artikelprijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen plus verzendkosten. De klant ontvangt een factuur met btw.

 

§ 5 betaling

 

Betaling geschiedt vooraf (PayPal, bankoverschrijving) of onder rembours.

 

§ 6 Transportschade

 

(1) Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, wordt de klant verzocht deze fouten onmiddellijk aan de bezorger te melden en zo snel mogelijk contact op te nemen met de verkoper.

(2) Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten van de klant, maar helpt de verkoper om zijn eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te doen gelden.

 

§ 7 Garantie voor materiaaldefecten

 

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ff BGB.

(2) Er is alleen garantie voor de door de aanbieder geleverde goederen als dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het betreffende artikel is vermeld.

(3) Klachten en garantieclaims kunnen worden ingediend op het adres dat is vermeld in de identificatie van de provider.

 

§ 8 eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald.

 

§ 9 aansprakelijkheid

 

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

 

§ 10 tekst van het contract

 

De contracttekst wordt opgeslagen op de interne systemen van de verkoper. De klant kan de algemene voorwaarden te allen tijde inzien in zijn klantenaccount. De bestelgegevens en de voorwaarden worden per e-mail naar de klant gestuurd. Na het afronden van de bestelling zijn de bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer via internet toegankelijk.

 

§ 11 slotbepalingen

 

(1) De contracttaal is Duits.

(2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant, met uitzondering van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op consumenten voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet aan de klant wordt ontnomen.

(3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen de klant en de verkoper de zetel van de verkoper. Dit geldt ook als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft, of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

 

(Einde van de voorwaarden)  

 

ABG © Advocaat Jacob Metzler

www.rechtsanwalt-metzler.de

ALGEMENE VOORWAARDEN

bottom of page